RegulaminI. Postanowienia ogólne

1.1. Gieldatekstow.pl jest platformą internetową, w której zgodnie z zasadami regulaminu odbywają się transakcje kupna/sprzedaży unikalnych tekstów autorskich.

1.2. Każdy użytkownik Internetu ma zapewniony dostęp do informacji handlowych oraz niniejszego Regulaminu.

1.3. Właścicielem i Administratorem Portalu oraz Administratorem Danych Osobowych www.gieldatekstow2.pl jest firma Setugo Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu, adres: ul. A. Brody 88B, 43-450 Ustroń, NIP: 5482669476, REGON: 361463358, KRS: 0000557140, posiadająca kapitał zakładowy w wys. 5000 zł, zwana dalej Administratorem.

II. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin GieldaTekstow.pl

Portal – prowadzona przez Administratora platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje handlowe.

Rejestracja – procedura zakładania Konta.

Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Portal odrębne dla każdej osoby konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.

Użytkownik – osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Właściciela w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

Artykuł – unikalny tekst (dzieło) napisany przez Autora, umieszczony w portalu w celu sprzedaży wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tego artykułu zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.). Cechą konstytutywną dzieła jest samoistność rezultatu, przez co rozumie się jego niezależność od dalszego działania Użytkownika. Użytkownik doprowadzi do konkretnego, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Rezultat, o który mowa w niniejszym regulaminie, jest z góry określony, ma samoistny byt oraz jest obiektywnie osiągalny i pewny. Artykuł (dzieło) to będzie istnieć w postaci postrzegalnej, pozwalającej nie tylko odróżnić je od innych przedmiotów, ale i uchwycić istotę osiągniętego rezultatu.

Autor – to zarejestrowany Użytkownik portalu, posiadający aktywne Konto, za pomocą którego może przyjmować zlecenia, do napisania autorskich tekstów lub umieszczać gotowe teksty w celu ich sprzedaży. Wszystkie działania wykonywane przez Autora na portalu, muszą odbywać się zgodnie z jego Regulaminem.

Kupujący/Klient – to zarejestrowany Użytkownik posiadający aktywne Konto w Portalu, który może wystawić zlecenie napisania tekstu. Klient może również za pomocą transakcji nabyć gotowe teksty oferowane przez Autorów. Wszystkie działania wykonywane przez Klienta na portalu muszą odbywać się zgodnie z jego Regulaminem.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

3.3. Zabrania się kilkukrotnej Rejestracji Użytkownika oraz korzystania z Konta nie należącego bezpośrednio do osoby, która wykonuje czynności w Portalu.

3.4. Zabrania się również podejmowania prób mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników lub korzystania z portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Administratora.

3.5. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, jeśli stwierdzi naruszenie zasad Regulaminu. Administrator może podjąć wszelkie działania, również prawne, prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

3.6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Administratora w każdym przypadku, gdy ten stwierdzi naruszenie Regulaminu przez nieuprawnioną osobę.

IV. Rejestracja

4.1. Osobą uprawnioną do dokonania Rejestracji Konta w portalu jest osoba pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej oraz stałe zameldowanie na terenie kraju.

4.2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

4.3. Poprawne wypełnienie formularza rejestracji oraz akceptacja Regulaminu skutkuje utworzeniem Konta Użytkownika.

4.4. Osoba rejestrująca Konto zobowiązana jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych oraz nr PESEL.

4.5. Użytkownik na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail otrzyma potwierdzenie dokonania Rejestracji w portalu.

4.6. Każdy zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje personalne podane podczas Rejestracji Konta, tj. za ich treść zgodną z prawdą, jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła dostępu do konta, jak również za dalsze czynności wykonane z użyciem podanych przez siebie danych.

4.7. Użytkowanie zasobami portalu odbywa się wyłącznie po każdorazowym zalogowaniu się w portalu na swoje Konto, podając prawidłowy login i hasło.

V. Współpraca z AUTORAMI

5.1. Autorem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski. Autor musi posiadać również prawa do publikowanych artykułów w portalu w celu ich sprzedaży.

5.2. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych niniejszym regulaminie.

5.3. Konto przeznaczone dla Autorów pełni funkcję mającą na celu sprzedaż tekstów autorskich (artykułów) oraz podejmowania zleceń wykonawczych, tj. napisania tekstów zleconych przez Kupujących.

5.4. Autor za pomocą odpowiednich funkcji zamieszcza w portalu unikalne artykuły, określa ich cenę i udostępnia ich fragment w portalu, w celu zainteresowania nim potencjalnych kupujących.

5.5. System działający w portalu automatycznie sprawdzi artykuł w celu stwierdzenia jego poprawności stylistycznej i ortograficznej, oraz sprawdzi, czy nie popełniono plagiatu.

5.6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu lub innych błędów wymienionych w punkcie 5, Administrator ma prawo usunąć taki artykuł z publikacji.

5.7. Akceptacja dodanego artykułu skutkuje wysłaniem potwierdzenia na podany podczas rejestracji adres e-mail Autora.

5.8. Autor może napisać artykuł zlecony przez kupującego. W tym celu musi spełnić następujące warunki:

a) zapoznać się z warunkami oferty zlecenia wystawionej w portalu przez Klienta,

b) zostać wybranym do realizacji artykułu przez kupującego,

c) zrealizować zlecenie zgodnie z tematyką,

d) zachować objętość treści,

e) dotrzymać terminu wykonania.

5.9. Autor może zasilić swoje Konto w portalu własnymi środkami finansowymi wpłacając je na portalu. Środki te zostaną zaksięgowane na jego koncie i pomniejszone o 2,6% prowizji stanowiące koszty transakcji Dotpay.

5.10. Suma środków finansowych zgromadzonych na koncie Autora jest wyrażona w kwocie brutto (razem z zaliczką na podatek dochodowy), bez VAT.

5.11. W każdej chwili Autor może wypłacić środki finansowe zgromadzone w serwisie, które uzyskał ze sprzedaży Artykułów zgłaszając dyspozycję wypłaty pod warunkiem, że kwota zlecona do wypłaty będzie spełniała pkt 5.24 poniższego Regulaminu. W takim przypadku środki te zostaną przekazane na jego konto.

5.12. Autor nie ma możliwości wypłacenia środków otrzymanych w formie bonusu.

5.13. Autor oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Artykułów zamieszczonych w Portalu. Autor zapewnia, że dodane Artykuły do Portalu nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

5.14. Autor oświadcza, że dodane Artykuły zostały napisane osobiście przez Autora i nie były nigdy wcześniej publikowane w sieci Internet i poza nią.

5.15. Autor współpracuje z Właścicielem Portalu na zasadach wyłączności w odniesieniu do Artykułów. Oznacza to, że Autor nie będzie oferował swoich tekstów na sprzedaż w konkurencyjnych portalach lub forach internetowych.

5.16. Autor zainteresowany zawarciem pisemnej, nieodpłatnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do konkretnego tekstu, towarzyszącej transakcji, może zgłosić takie zapotrzebowanie Administratorowi. Administrator na żądanie udostępnia Autorowi umowę w formie do wydruku celem wymiany podpisanych egzemplarzy.

5.17. Niedopuszczalne jest dwukrotne wstawienie Artykułu o tej samej treści.

5.18. Za treść dodanych przez siebie Artykułów odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.

5.19. Niedopuszczalne jest dodanie Artykułu stanowiącego niedozwoloną reklamę lub reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęte normy obyczajowo-społeczne.

5.20. Za sprzedaż Artykułów dodanych do Portalu, Autor otrzyma wynagrodzenie ustalone według podanej przez siebie stawki pod warunkiem, że Kupujący nie zgłosi reklamacji.

5.21. W momencie złożenia przez Kupującego reklamacji zostanie ona rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych przez Administratora, który może ją uznać lub odrzucić, jeżeli uzna ją za bezzasadną.

5.22. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, zakupiony Artykuł wróci do sprzedaży w Portalu, a Kupujący utraci prawo do wykorzystania go w jakiejkolwiek formie, w części lub całości.

5.23. Wynagrodzenie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy przy zgromadzeniu co najmniej 75 złotych brutto na koncie Autora.

5.24. Autor będący zarejestrowanym podatnikiem VAT wystawi na rzecz Portalu fakturę VAT na kwotę zgłoszoną do wypłaty (powiększoną o podatek VAT) z 14 dniowym terminem płatności i prześle ją za pomocą odpowiedniego formularza do Administratora. Aby wypłata została zrealizowana faktura musi zawierać poprawne dane.

5.25. Autor nie będący zarejestrowanym podatnikiem VAT może wystawić na rzecz Portalu rachunek na kwotę, z 14 dniowym terminem płatności lub może skorzystać z opcji automatycznego generowania rachunku, który w momencie realizacji wypłaty zostanie przesłany na adres e-mail Autora. Od zgłoszonej kwoty do wypłaty zostanie odjęta zaliczka na podatek dochodowy.

5.26. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez autora chęci wypłaty zgromadzonych środków.

5.27. Autor otrzyma potwierdzenie wypłaty środków na podany podczas rejestracji konta adres e-mail.

5.28. Autor będący zarejestrowanym podatnikiem VAT zobowiązany jest uiścić podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w ramach Portalu.

5.29. Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego Artykułu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.

5.30. Administrator może rozwiązać współpracę z Autorem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli naruszy on postanowienia regulaminu.

5.31. Autor zgadza się na otrzymanie deklaracji podatkowej w formie e-deklaracji drogą internetową na swoją skrzynkę emailową.

5.32. Zabronione jest publikowanie w ramach portalu artykułów sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje kulturowe i społeczne, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści pornograficzne.

5.33. Autorowi przysługuje możliwość zrealizowania jednej wypłaty środków w każdym miesiącu kalendarzowym.

VI. Współpraca z Kupującymi

6.1. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub Unii Europejskiej.

6.2. Kupujący nawiązuje transakcję handlową z Administratorem portalu i to od niego kupuje wybrane lub zamawiane przez siebie teksty w formie składanych dyspozycji

6.3. Kupujący zainteresowany zawarciem pisemnej, nieodpłatnej umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do konkretnego tekstu, towarzyszącej transakcji, może zgłosić takie zapotrzebowanie Administratorowi. Administrator na żądanie udostępnia Kupującemu umowę w formie do wydruku celem wymiany podpisanych egzemplarzy.

6.4. Kupujący nabywa teksty autorskie również poprzez składanie zamówień w ramach działania portalu. W tym celu składa on dyspozycje zamówienia w której określa:

a) temat i przeznaczenie tekstu,

b) minimalną ilość znaków wyrażającą objętość tekstu,

c) cenę,

d) termin wykonania zlecenia, liczony od momentu podjęcia zlecenia przez Autora.

6.5. Aby dokonać dyspozycji zlecenia Kupujący musi posiadać punkty (1 punkt = 1 zł netto bez VAT) na swoim koncie w portalu w wysokości 100% wartości zlecenia.

6.6. Klient nieposiadający wystarczającej ilości punktów nie może złożyć dyspozycji zlecenia.

6.7. Kupujący może zasilić swoje konto w portalu własnymi środkami finansowymi wpłacając je do portalu. Środki te zostaną zaksięgowane na jego koncie pomniejszone o 2,6% prowizji stanowiącej koszty transakcji Dotpay.

6.8. Kupujący nie ma możliwości wypłacenia środków otrzymanych w formie bonusu.

6.9. Suma środków finansowych zgromadzonych na koncie jest wyrażona w punktach. 1 punkt równy jest 1 zł bez VAT.

6.10. Po złożonej dyspozycji zlecenia na koncie Kupującego zostaną zablokowane punkty w wysokości 100% ceny zlecenia.

6.11. Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego Artykułu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.

6.12. Kupujący ma 30 dni po zakupie Artykułu na zgłoszenie reklamacji, która musi zawierać powód jej zgłoszenia.

6.13. W momencie złożenia przez Kupującego reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych przez Administratora, który może ją uznać lub odrzucić, jeżeli uzna ją za bezzasadną.

6.14. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Kupującemu zostaną zwrócone wydane punkty i jednocześnie utraci on prawo do wykorzystania zareklamowanego Artykułu w jakiejkolwiek formie, w części lub całości.

6.15. Użytkownik może zażądać zwrotu wpłaconych środków do portalu. Wypłata zostanie pomniejszona o prowizję systemu transakcyjnego DotPay.pl.

VII. Reklamacje

7.1. Do złożenia reklamacji może dojść w sytuacji, kiedy to Kupujący zgłasza nieprawidłowości po wykonaniu zlecenia lub zakupie gotowego tekstu.

7.2. Reklamacja powinna zawierać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz powód jej zgłoszenia.

7.3. Reklamacje związane z świadczeniem usług przez Administratora, nieprawidłowości oraz pytania dotyczące funkcjonowania portalu, należy zgłaszać pod adres e-mail bok@gieldatekstow2.pl

7.4. Administrator rozpatrzy każda reklamację dotyczącą odbywających się transakcji handlowych w ramach portalu w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia.

7.5. Administrator jest arbitrem w postępowaniu reklamacyjnym, odpowiedzialnie do funkcji jaką sprawuje w portalu.

7.6. Administrator podejmuje mediację w celu rozwiązania reklamacji i naprawienia szkody wynikłej z jej powstania, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

7.7. W przypadku braku rozwiązania w sporze zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.8. Pozostałe reklamacje dotyczące usług oferowanych w ramach działania portalu Administrator rozpatrzy w ciągu 14 dni roboczych.

7.9. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji Administrator przekazuje w formie elektronicznej, za pomocą poczty e-mail. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

7.10. Według przepisów, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta.

VIII. Administrator

8.1. Administrator pełni funkcję nadzoru technicznego i zapewnia poprawność jego działania.

8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe błędy w działaniu portalu. W szczególności, gdy:

a) prowadzi modernizację portalu,

b) rozbudowuje jego funkcjonalność,

c) usuwa powstałe awarie serwerów,

d) usuwa powstałe awarie portalu.

8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów i naruszeń Regulaminu wywołanych przez użytkowników lub osoby trzecie. W szczególności:

a) Podanie przez użytkownika danych osobowych lub teleadresowych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych.

b) Jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem Regulaminu przez Użytkowników.

c) Szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika.

d) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności.

e) Jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,

8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Autorów, którzy łamiąc prawo umieścili w portalu teksty nie będące ich własnością. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw autorskich.

8.5. Właściciel portalu z tytułu świadczonych usług w portalu odpowiada jedynie do wartości wynagrodzenia należnego Autorowi z tytułu sprzedaży artykułów.

IX. Polityka Prywatności

9.1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych generowanych przez Użytkowników portalu w celu realizacji świadczonych im usług.

9.2. Użytkownik ma pełną swobodę do usunięcia lub edycji swoich danych, w szczególności danych teleadresowych, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa.

9.3. Użytkownik ma również prawo do usunięcia prowadzonego przez siebie konta w ramach działania portalu w każdym przypadku, gdy nie nawiązał on w danym momencie transakcji lub nie toczy się postępowanie reklamacyjne lub sądowe.

9.4. Administrator ma prawo do gromadzenia i przechowywania wszelkich danych w ramach portalu, w szczególności dotyczących odbywających się transakcji handlowych oraz wynikających z innych działań użytkowników.

9.5. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w portalu, poprzez powiadomienie Administratora drogą mailową.

X. Zakończenie korzystania z Serwisu

10.1. W dowolnym czasie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług portalu i dokonać procesu usunięcia konta.

10.2. Administrator w przypadkach łamania Regulaminu może również pozbawić użytkownika prawa do korzystania z usług Portalu usuwając jego Konto.

10.3. Konto Użytkownika jest usuwane bezpłatnie po zgłoszeniu drogą mailową.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu Portalu z ważnych przyczyn, takich jak nowelizacje obowiązującego prawa, zmiana profilu działalności Portalu, wprowadzanie nowych usług bądź udogodnień związanych z zawiązywaniem i rozwiązywaniem umowy oraz z powodu innych istotnych zmian w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności.

11.2. Administrator informuje użytkowników o zmianach regulaminu portalu z 14-dniowym wyprzedzeniem.

11.3. Użytkownik ma prawo nie przyjąć warunków zmian regulaminu o czym zobowiązany jest poinformować Administratora. Brak akceptacji regulaminu wiąże się z niezwłocznym zablokowaniem konta takiego Użytkownika.

11.4. W przypadku zaistnienia sporu związanego z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu, sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.


Ceny podane w serwisie są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).
1 pkt (punkt) na zakup tekstów = 1 zł netto (bez VAT 23%).
Setugo Sp. z o. o.
ul. A. Brody 88B, 43-450 Ustroń

NIP: 5482669476 | REGON: 361463358 | KRS: 0000557140
Kapitał zakładowy: 5000 zł
Kontakt
Biuro Obsługi Klienta:
bok@gieldatekstow.pl

@gieldatekstowpl