Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 • 1.1. Gieldatekstow.pl jest platformą internetową w której zgodnie z zasadami regulaminu odbywają się transakcje kupna/sprzedaży unikalnych tekstów autorskich.
 • 1.2. Każdy użytkownik Internetu ma dostęp do informacji handlowych oraz niniejszego Regulaminu.
 • 1.3. Właścicielem i Administratorem Portalu oraz Administratorem Danych Osobowych www.gieldatekstow.pl jest firma Setugo Sp. z o. o. z siedzibą w ul. A. Brody 88B, 43-450 Ustroń, o numerach:  NIP: 5482669476, REGON: 361463358, KRS: 0000557140, posiadająca Kapitał zakładowy: 5000 zł, zwanej dalej Administratorem.

 

II. Definicje

 • Regulamin - niniejszy Regulamin GieldaTekstow.pl
 • Administrator-osoba działająca w imieniu właściciela portalu, posiadające uprawnienia do zarządzania jego zasobami, prowadząca nadzór nad poprawnym jego działaniem w myśl przyjętego regulaminu.
 • Portal - prowadzona przez Administratora platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są transakcje handlowe.
 • Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 • Konto - prowadzone dla Użytkownika przez Portal odrębne dla każdej osoby Konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Portalu.
 • Użytkownik - osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto i tym samym uzyskała ona dostęp do usług świadczonych przez Właściciela w ramach Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Artykuł - unikalny tekst napisany przez Autora, umieszczony w portalu w celu sprzedaży wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tego artykułu zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r. z późn. zm.).
 • Autor - to zarejestrowany Użytkownik portalu, posiadający aktywne konto za pomocą którego może przyjmować zlecenia, do napisania autorskich tekstów lub umieszczać gotowe teksty w celu ich sprzedaży. Wszystkie działania wykonywane przez Autora na portalu, musza odbywać się zgodnie z jego regulaminem.
 • Kupujący/Klient-to zarejestrowany Użytkownik posiadający aktywne konto w portalu który może wystawić zlecenie napisanie tekstu. Klient może również za pomocą transakcji nabyć gotowe teksty oferowane przez Autorów. Wszystkie działania wykonywane przez Klienta na portalu, musza odbywać się zgodnie z jego regulaminem.

 

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 • 3.1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z zasobów Portalu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.
 • 3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Portalu nie zakłócając jego funkcjonowania.
 • 3.3. Zabrania się kilkukrotnej rejestracji użytkownika oraz korzystania z konta nie należącego bezpośrednio do osoby która wykonuje czynności w portalu.
 • 3.4. Zabrania się również podejmowania prób mających na celu wejście w posiadanie haseł innych użytkowników, pod odpowiedzialnością karną lub korzystania z portalu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników i Administratora.
 • 3.5. Administrator ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeśli stwierdzi naruszenie zasad regulaminu. Administrator może podjąć wszelkie działania, również prawne prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 • 3.6. Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania administratora, w każdym przypadku gdy ten stwierdzi naruszenie Regulaminu przez nieuprawnioną osobę.

IV. Rejestracja

 • 4.1. Osobą uprawnioną do dokonania Rejestracji konta w portalu jest osoba pełnoletnia (ukończony 18 rok życia), posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej oraz stałe zameldowanie na terenie kraju.
 • 4.2. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.
 • 4.3. Poprawne wypełnienie formularza rejestracji, oraz akceptacja Regulaminu, skutkuje utworzeniem konta użytkownika.
 • 4.4. Osoba rejestrująca konto zobowiązana jest do podania prawdziwych i aktualnych, danychosobowych, tj. imienia i nazwiska, danych teleadresowych.
 • 4.5. Użytkownik na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, otrzyma potwierdzenie dokonania rejestracji w portalu.
 • 4.6. Każdy zarejestrowany Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje personalne podane podczas rejestracji konta, tj. za ich treść zgodną z prawdą, jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego hasła dostępu do konta, jak również za dalsze czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych.
 • 4.7. Użytkowanie zasobami portalu odbywa się wyłącznie po każdorazowym zalogowaniu się w portalu na swoje konto, podając prawidłowy login i hasło.  

V. Współpraca z AUTORAMI

 • 5.1. Autorem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski. Autor musi posiadać również prawa do publikowanych artykułów w portalu w celu ich sprzedaży.
 • 5.2. Autor zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych niniejszym regulaminie.
 • 5.3. Konto przeznaczone dla Autorów, pełni funkcję mającą na celu sprzedaż tekstów autorskich oraz podejmowania zleceń wykonawczych, tj. napisania tekstów zleconych przez Kupujących.
 • 5.4. Autor za pomocą odpowiednich funkcji zamieszcza w portalu unikalne artykuły, określa ich cenę, i udostępnia ich fragment w portalu, w celu zainteresowania nim potencjalnych kupujących.
 • 5.5. System działający w portalu automatycznie sprawdzi artykuł, w celu stwierdzenia jego poprawności stylistycznej i ortograficznej, oraz sprawdzi czy nie popełniono plagiatu.
 • 5.6. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad regulaminu lub innych błędów wymienionych w punkcie 5, Administrator ma prawo usunąć taki artykuł z publikacji.
 • 5.7. Akceptacja dodanego artykułu skutkuje wysłaniem potwierdzenia, na podany podczas rejestracji adres e-mail Autora
 • 5.8. Autor może napisać artykuł zlecony przez kupującego. W tym celu musi spełnić następujące warunki:
  • a) zapoznać się z warunkami oferty zlecenia wystawionej w portalu przez Klienta
  • b) zostać wybranym do realizacji artykułu przez kupującego.
  • c) zrealizować zlecenie zgodnie z tematyką.
  • d) zachować objętość treści.
  • e) dotrzymać terminu wykonania.
 • 5.9. Autor może zasilić swoje konto w portalu własnymi środkami finansowymi wpłacając je do portalu. Środki te zostaną zaksięgowane na jego koncie i pomniejszone o 2,6% prowizji stanowiące koszty transakcji Dotpay.
 • 5.10. Suma środków finansowych zgromadzonych na koncie jest wyrażona w kwocie brutto.
 • 5.11. W każdej chwili Autor może wypłacić środki finansowe zgromadzone w serwisie, które uzyskał ze sprzedaży Artykułów zgłaszając dyspozycję wypłaty, pod warunkiem, że kwota zlecona do wypłaty będzie spełniała pkt 5.24 poniższego Regulaminu. W takim przypadku środki te zostaną przekazane na jego konto.
 • 5.12. Autor nie ma możliwości wypłacenia środków otrzymanych w formie bonusu.
 • 5.13. Autor oświadcza, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe) do Artykułów zamieszczonych w Portalu. Autor zapewnia, że dodane Artykuły do Portalu nie są obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.
 • 5.14. Autor oświadcza, że dodane Artykuły zostały napisane osobiście przez Autora i nie były nigdy wcześniej publikowane w sieci Internet i poza nią.
 • 5.15. Autor współpracuje z Właścicielem Portalu na zasadach wyłączności w odniesieniu do Artykułów. Oznacza to, że Autor nie będzie oferował swoich tekstów na sprzedaż w konkurencyjnych portalach lub forach internetowych.
 • 5.16. W momencie sprzedaży Autor przenosi na Kupującego, całość autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy na wszystkich znanych w dniu jej wykonania polach eksploatacji. Dotyczy to również utrwalania i zwielokrotniania zakupionej treści, wszystkimi znanymi technikami, np.: poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczania, najmu lub rozpowszechniania treści w inny sposób. A także poprzez publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Autor przenosi na Kupującego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.
 • 5.17. Kupujący ma prawo dalszej odsprzedaży Artykułów w zakresie nabytych praw autorskich i majątkowych bez zgody Autora.
 • 5.18. Niedopuszczalne jest dwukrotne wstawienie Artykułu o tej samej treści.
 • 5.19. Za treść dadanych przez siebie Artykułów odpowiedzialność ponosi wyłącznie Autor.
 • 5.20. Niedopuszczalne jest dodanie Artykułu stanowiącego niedozwoloną reklamę lub reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przyjętych norm obyczajowo społecznych.
 • 5.21. Za sprzedaż Artykułów dodanych do Portalu, Autor otrzyma w ciągu 7 dni roboczych wynagrodzenie, ustalone według podanej przez siebie stawki pod warunkiem że Kupujący nie zgłosi reklamacji.
 • 5.22. W momencie złożenia przez Kupującego reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych przez Administratora, który może ją uznać lub odrzucić jeżeli uzna ją za bezzasadną.
 • 5.23. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, zakupiony Artykuł wróci do sprzedaży w Portalu, a Kupujący utraci prawo do wykorzystania go w jakiejkolwiek formie, w części lub całości.
 • 5.24. Wynagrodzenie wypłacane będzie na wskazany rachunek bankowy przy zgromadzeniu co najmniej 75 złotych brutto na koncie Autora.
 • 5.25. Autor będący zarejestrowanym podatnikiem VAT wystawi na rzecz Portalu fakturę VAT na kwotę zgłoszoną do wypłaty z 14 dniowym terminem płatności i prześle ją za pomocą odpowiedniego formularza do Administratora. Aby wypłata została zrealizowana faktura musi zawierać poprawne dane.
 • 5.26. Autor nie będący zarejestrowanym podatnikiem VAT może wystawić na rzecz Portalu rachunek na kwotę, z 14 dniowym terminem płatności lub może skorzystać z opcji automatycznego generowania rachunku, który w momencie realizacji wypłaty zostanie przesłany na adres e-mail Autora. Od zgłoszonej kwoty do wypłaty zostanie odjęta zaliczka na podatek dochodowy.
 • 5.27. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez autora chęci wypłaty zgromadzonych środków.
 • 5.28. Autor otrzyma potwierdzenie wypłaty środków na podany podczas rejestracji konta adres e-mail.
 • 5.29. Autor będący zarejestrowanym podatnikiem VAT zobowiązany jest uiścić podatek od towarów i usług z tytułu świadczenia usług w ramach Portalu.
 • 5.30. Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego Artykułu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.
 • 5.31. Administrator może rozwiązać współpracę z Autorem ze skutkiem natychmiastowym jeżeli naruszy on postanowienia regulaminu.
 • 5.32. Autor zgadza się na otrzymanie deklaracji podatkowej w formie e-deklaracji drogą internetową na swoją skrzynkę emailową.
 • 5.33. Zabronione jest publikowanie w ramach portalu artykułów sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje kulturowe i społeczne, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści pornograficzne.

 

VI. Współpraca z Kupującymi

 • 6.1. Kupującym może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostki organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski lub Unii Europejskiej.
 • 6.2. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania zasad opisanych w regulaminie.
 • 6.3. Kupujący nawiązuje transakcję handlową z Administratorem portalu i to od niego kupuje wybrane lub zamawiane przez siebie teksty w formie składanych dyspozycji.
 • 6.4. W momencie sprzedaży Autor przenosi na Klienta portalu, całość autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy na wszystkich znanych w dniu jej wykonania polach eksploatacji. Dotyczy to również utrwalania i zwielokrotniania zakupionej treści i jej rozpowszechnianiapoprzez publiczne jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Autor przenosi na Kupującego prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.
 • 6.5. Kupujący nabywa teksty autorskie również poprzez składanie zamówień w ramach działania portalu. W tym celu składa on dyspozycje zamówienia w której określa:
  • a) temat i przeznaczenie tekstu.
  • b) minimalną ilość znaków wyrażającą objętość tekstu.
  • c) cenę.
  • d) termin wykonania zlecenia, liczony od momentu podjęcia zlecenia przez Autora
 • 6.6. Aby dokonać dyspozycji zlecenia Kupujący musi posiadać punkty (1 punkt = 1 zł netto bez VAT) na swoim koncie w portalu w wysokości 100% wartości zlecenia.
 • 6.7. Klient nie posiadający wystarczającej ilości punktów nie może złożyć dyspozycji zlecenia.
 • 6.8. Kupujący może zasilić swoje konto w portalu własnymi środkami finansowymi wpłacając je do portalu. Środki te zostaną zaksięgowane na jego koncie pomniejszone o 2,6% prowizji stanowiącej koszty transakcji Dotpay.
 • 6.9. Kupujący nie ma możliwości wypłacenia środków otrzymanych w formie bonusu.
 • 6.10. Suma środków finansowych zgromadzonych na koncie jest wyrażona w punktach. 1 punkt równy jest 1 zł bez VAT.
 • 6.11. Po złożonej dyspozycji zlecenia na koncie Kupującego zostaną zablokowane punkty w wysokości 100% ceny zlecenia.
 • 6.12. Administrator zastrzega sobie prawo do pobierania prowizji od każdego sprzedanego Artykułu na podstawie warunków niniejszego Regulaminu.
 • 6.13. Kupujący ma 30 dni po zakupie Artykułu na zgłoszenie reklamacji, która musi zawierać powód jej zgłoszenia.
 • 6.14. W momencie złożenia przez Kupującego reklamacji, zostanie ona rozpatrzona w ciągu 5 dni roboczych przez Administratora, który może ją uznać lub odrzucić jeżeli uzna ją za bezzasadną.
 • 6.15. Jeżeli reklamacja zostanie uznana, Kupującemu zostaną zwrócone wydane punkty i jednocześnie utraci on prawo do wykorzystania zareklamowanego Artykułu w jakiejkolwiek formie, w części lub całości
 • 6.16. Użytkownik może zażądać zwrotu wpłaconych środków do portalu. Wypłata zostanie pomniejszona o prowizję systemu transakcyjnego DotPay.pl.

 

VII. Reklamacje

 • 7.1. Do złożenia reklamacji może dojść w sytuacji kiedy to Kupujący zgłasza nieprawidłowości po wykonaniu zlecenia lub zakupie gotowego tekstu.
 • 7.2. Reklamacja powinna zawierać pełny opis zaistniałej sytuacji, oraz powód jej zgłoszenia.
 • 7.3. Reklamacje związane z świadczeniem usług przez Administratora, nieprawidłowości oraz pytania dotyczące funkcjonowania portalu, należy zgłaszać pod adres e-mail bok@gieldatekstow.pl
 • 7.4. Administrator rozpatrzy każda reklamację dotyczącą odbywających się transakcji handlowych w ramach portalu w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia ich zgłoszenia.
 • 7.5. Administrator jest arbitrem w postępowaniu reklamacyjnym, odpowiedzialnie do funkcji jaką sprawuje w portalu.
 • 7.6. Administrator podejmuje mediację w celu rozwiązania reklamacji, i naprawienia szkody wynikłej z jej powstania, zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 • 7.7. W przypadku braku rozwiązania w sporze zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.
 • 7.8. Pozostałe reklamacjedotyczące usług oferowanych w ramach działania portalu Administrator rozpatrzy w ciągu 14 dni roboczych.
 • 7.9. Wszystkie informacje dotyczące reklamacji Administrator przekazuje w formie elektronicznej, za pomocą poczty e-mail. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

 

VIII. Administrator

 • 8.1. Administrator pełni funkcję nadzoru technicznego i zapewnia poprawność jego działania.
 • 8.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe błędy w działaniu portalu. W szczególności gdy:
  • a) Prowadzi modernizację portalu.
  • b) Rozbudowuje jego funkcjonalność.
  • c) Usuwa powstałe awarie serwerów.
  • d) Usuwa powstałe awarie portalu.
 • 8.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędów i naruszeń wywołanych przez użytkowników lub osoby trzecie.W szczególności:
  • a) Podanie przez użytkownika, danych osobowych lub teleadresowych, niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych.
  • b) Jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników.
  • c) Szkody spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika.
  • d) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności.
  • e)Jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu,
 • 8.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Autorów którzy łamiąc prawo umieścili w portalu teksty nie będące ich własnością. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie wszelkich praw autorskich.
 • 8.5. Właściciel portalu z tytułu świadczonych usług w portalu odpowiada jedynie do wartości wynagrodzenia należnego Autorowi z tytułu sprzedaży artykułów.

 

IX. Polityka Prywatności

 • 9.1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych generowanych przez Użytkowników portalu.
 • 9.2. Użytkownik ma pełną swobodę do usunięcia lub edycji swoich danych, w szczególności danych teleadresowych, z zastrzeżeniem danych, do których przetwarzania Administrator pozostanie uprawniony na mocy odpowiednich przepisów prawa.
 • 9.3. Użytkownik ma również prawo do usunięcia prowadzonego przez siebie konta w ramach działania portalu, w każdym przypadku gdy nie nawiązał on w danym momencie transakcji lub nie toczy się postępowanie reklamacyjne lub sądowe.
 • 9.4. Administrator ma prawo do gromadzenia i przechowywania wszelkich danych w ramach portalu, w szczególności dotyczących odbywających się transakcji handlowych oraz wynikających z innych działań użytkowników.
 • 9.5. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto w portalu, po przez powiadomienie Administratora drogą mailową.

 

X. Zakończenie korzystania z Serwisu

 • 10.1. W dowolnym czasie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usług portalu i dokonać procesu usunięcia konta.
 • 10.2. Administrator w skrajnych przypadkach może również pozbawić użytkownika prawa do korzystania z usług portalu usuwając jego konto.
 • 10.3. Konto Użytkownika jest usuwane bezpłatnie po zgłoszeniu drogą mailową.

 

XI. Postanowienia końcowe

 • 11.1. Administrator w każdej chwili ma prawo do zmiany regulaminu portalu.
 • 11.2. Administrator informuje użytkowników o zmianach regulaminu portalu.
 • 11.3. Użytkownik ma prawo nie przyjąć warunków zmian regulaminu o czym zobowiązany jest poinformować Administratora. Brak akceptacji regulaminu wiąże się z niezwłocznym zablokowaniem konta takiego Użytkownika.
 • 11.4. W przypadku zaistnienia sporu związanego z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu, sądem właściwym, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora

Copyright © 2012 - 2017 GiełdaTekstów.pl Ceny podane w serwisie są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT (23%).
1 pkt (punkt) na zakup tekstów = 1 zł netto (bez VAT 23%).